برگ رای مجمع عمومی-عادی به طور فوق العاده

لطفا توجه داشته باشید، در انتخاب هیئت مدیره حداکثر ۵ گزینه و بازرس فقط ۱ گزینه را انتخاب بفرمایید.