برگ رای مجمع عمومی-عادی به طور فوق العاده

[gfchart id=”3427″]

[gfchart id="3423"]